/Brandteknisk rådgivning
Brandteknisk rådgivning2019-08-06T08:18:23+00:00

Brandteknisk rådgivning

Brandsikring – et vigtigt element i bygningers grundkonstruktion

Hos hamiconsult a/s er brandteknisk rådgivning vores nyeste kompetence og rådgivningsydelse.

I alle bygninger er brandsikring et essentielt element, da det er et spørgsmål om sikkerhed – først og fremmest for mennesker, men også for økonomiske værdier. Bygningers evne til at modstå brand, hindre brandspredning og opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, er et af de grundlæggende krav til dansk byggeri og dermed også brandteknisk rådgivning.

Ifølge Dansk lovgivning skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger og på omkringliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet.

Det betyder, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved om- og tilbygning, men det kan være en udfordring at opnå overensstemmelse mellem brandsikkerhed og økonomi i et projekt. Her træder brandrådgiveren til og lytter til kundens behov og hjælper med til at opnå den mest fordelagtige løsning, som samtidig overholder alle myndigheds- og sikkerhedskrav.

Hovedprincipperne bag brandsikring er, enten

  • at bygningen udføres af materialer og konstruktionsdele, som hindrer at branden udvikler og breder sig eller
  • at bygningens brugere kan opdage en brand så tidligt, at de kan nå at flygte og tilkalde brandvæsen eller
  • at der installeres brandtekniske installationer, som begrænser en evt. brand.

På den måde maksimeres trygheden for brugerne og brandskaderne på bygningerne formindskes.

hamiconsult a/s tilbyder:

  • Rådgivning omkring brandforhold, brandsikring og valg af øvrige brandtekniske installationer, således at byggeriet kan opføres med stor fleksibilitet
  • Vi hjælper arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer til at ønsker til byggeri kan realiseres